Hotărârii ale consiliului local 2018

Hotararea nr.36 din 30.08.2018 privind modificarea si completarea Hotararii nr.22 din 17.06.2005 pentru stabilirea zilei de 8 septembrie Ziua comunei Corod,in vederea declararii zilelor de 6,7,8 septembrie Zilele comunei Corod.

Hotararea nr.35 din 30.08.2018 privind aprobarea pretului la apa potabila produsa,transportata si distribuita in comuna Corod,judetul Galati,aplicat de catre Serviciul Gospodarie Comunala,comuna Corod,judetul Galati.

Hotararea nr.34 din 14.08.2018 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Corod a unei suprafete de teren situat in extravilanul comunei Corod.

Hotararea nr.33 din 14.08.2018 privin d aprobarea devizului general actualizat dupa licitatie pentru obiectivul de investitie Suplimentarea sursei de apa Blinzi,Bratulesti,Carapcesti,comuna Corod,judetul Galati.

Hotarerea nr.32 din 14.08.2018 privind aprobarea devizului actualizat dupa licitatie pentru obiectivul de investitie Reabilitare,modernizare,extindere si dotare centru medical de permanenta in sat Corod,comuna Corod,judetul Galati.

Hotarerea nr.31 din 14.08.2018 privind aprobarea devizului general actualizat dupa licitatie pentru obiectivul de investitie Reabilitare Pod Taranu,sat Corod,comuna Corod,judetul Galati.

Hotararea nr.30 din 14.08.2018 privind aprobarea devizului general actualizat dupa licitatie pentru obiectivul de investitie Construire Pod statie de epurare,comuna Corod,judetul Galati.

Hotararea nr.29 din 14.08.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului Imbracaminte asfaltica strazi,sat Corod(str.Mestesugarilor,str.Stejarului,str.Socului,str.Postei,str.Stefan cel Mare(Punte),Comuna Corod

Continuare Hotarere nr.29 din 14.08.2018.

Hotararea nr.28 din 14.08.2018 privind stabilirea situatiilor deosebite pentru care se acorda ajutoare de urgenta din bugetul local.

Hotararea nr.27 din 14.08.2018 privind rectificarea bugetului local si bugetul de venituri proprii pe anul 2018 prin majorare de venituri si cheltuieli si virari de credite intre capitole bugetare.

Hotararea nr.26 din 31.07.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Politiei Locale.

Hotararea nr.25 din 31.07.2018 privind imputernicirea primarului pentru angajarea unui avocat in vederea reprezentarii in justitie a U.A.T.,precum si ale autoritatilor administratiei publice locale.

Hotararea nr.24 din 05.07.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 prin majorare de venituri si cheltuieli.

Hotararea nr.23 din 05.07.2018 privind aprobarea propunerii cu privire la nivelul pierderilor tehnologice de apa din reteaua de alimentare cu apa a comunei Corod,aflata in gestiunea S.G.C. Corod,din subordinea Consiliului Local.

Hotararea nr.22 din 05.07.2018 privind insusirea Raportului de evaluare nr.50 din 2018 pentru inchirierea prin licitatie publica a unei suprafete de 15 m.p. teren care apartine domeniului public al comunei Corod,judetul Galati.

Continuare Hotarare nr.22 din 05.07.2018.

Hotararea nr.21 din 05.07.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iulie-septembrie 2018.

H.C.L.nr.20 din 07.06.2018 priv. asocierea com. Corod,prin Consiliul Local Corod din jud. Galati cu U. A. T. Matca din jud. Galati,prin Consiliul Local Matca,in vederea acceptarii acesteia,in calitate de membru al A.D.I ECOSERV.

H.C.L. nr.19 din 26.04.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod,judetul Galati,pe anul 2018.

H.C.L. nr. 18 din 26.04.2018 priv.modif.H.C.L. nr.45 din 17.08.2017 priv.aprob. indicatorilor tehnico-economici rezultati din DALI,obiectiv Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional Corod-Draguseni (DJ251A)

H.C.L. nr.17 din 26.04.2018 privind modif. H.C.L. nr.44 din 17.08.2017 priv. aprob. proiectul Reabilitare si modernizarea infrastructurii de transport regional intre localitatile Corod si Draguseni (DJ251A).

H.C.L. nr.16 din 18.04.2018 privind modificarea si completarea HCL nr.14 din 29.03.2018 pentru inchirierea unor terenuri pasune comunala,situate in extravilanul comunei Corod.

Hotararea nr.15 din 29.03.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada aprilie-iunie.

Hotararea nr.14 din 29.03.2018 privind inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri pasune comunala,situate in extravilanul comunei Corod.

Hotararea nr.13 din 29.03.2018 privind aprobarea Planului de amenajare pastorala comuna Corod,judetul Galati.

Hotararea nr.12 din 29.03.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod,judetul Galati,pe anul 2018 prin majorarea de venituri si cheltuieli conform contractelor de finantare prin PNDL.

Hotararea nr.10 din 29.03.2018 privind modificarea si completarea HCL nr.76 din 21.12.2017 pentru aprobarea modificarii structurii organi zatorice a aparatului de specialitate al primarului comunei Corod,judetul Galati.

Hotararea nr.9 din 29.03.2018 privind aprobarea Planului de ordine si siguranta publica al Politiei locale a comunei Corod.

Hotararea nr.8 din 27.03.2018 privind adoptarea de catre Consiliul local al comunei Corod,judetul Galati, a unei Declaratii de Unire cu Republica Moldova.

HCL nr.7 din 16.02.2018-Hotararea nr.7/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al comunei Corod,judetul Galati,pentru anul 2018.

HCL nr.6 din 31.01.2018-Hotararea nr.6/31.01.2018 privind modificarea si completarea taxelor pentru eliberarea atestatului de producator,respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol,aprobate prin H.C.L. NR.73/21.12.2017,pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2018.

HCL 5 DIN 31.01.2018-Hotararea nr.5/31.01.2018 privind aprobarea retelei scolare pentru anul 2018-2019.

HCL 4 DIN 31.01.2018-Hotararea nr.3/31.01.2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Corod,judetul Galati,incepand cu data de 01.01.2018,cu privire la trecerea contributiei de la angajator la angajat.

HCL 3 DIN 31.01.2018-Hotararea nr.3/31.08.2018 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018.

hcl 2din 31.08.2018-Hotararea nr.2/31.01.2018 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2018,ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social,conform Legii nr.416/2001,cu modificarile si completarile ulterioare.

hcl 1 din 08.01.2018-Hotararea nr.1/08.01.2018 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare din contul de excedent al bugetului local pe anul 2017.